Home

Masimba Musodza

Writer

 

Masimba Musodza is a Charter Member of the African Speculative Fiction Society

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It's back! Five years after it's internationally-acclaimed first publication, the first science-fiction novel in ChiShona returns in a new edition from Belontos Books. Now with an essay on the development of Speculative Fiction in ChiShona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Look out for When The Trees Were Enchanted, Masimba's contribution to Winter Tales, an anthology from Fox Spirit Books (Best Small Press, 2015)

 

When The Trees Were Enchanted draws on both British and Zimbabwean pre-Christian beliefs to tell the story of a woman searching for the power with which to confront a formidable challenge. More

 

When The Trees Were Enchanted is in the Long List of the Nommo Awards 2017 Short Story Nominations

Winter Tales is now available to purchase online. Click on the image above.

 

 

Vakuru vakati, Chinokanganwa idemo, asi muti wakatemwa haukanganwi. Panotanga kupera vakomana vechikwata chaizvidaidza nezita rekuzvitsutsuma rekuti The Flava Crü, vanhu vanotadza kunzwisisa kuti zvauya sei. Chainyanyonetsa mapurisa ndeche kuti vakomana ava vaita sevaurawa negaranyanya rine nzwara dzino pinza, asi chiri chikara chavaitadza kudoma. Nyangwe panotanga kufawo vabereki vevakomana ava, pamwe negweta rainzi Robbie Rangwani, hapana akakurumidza kunyumwa kuti vese ava vakange vave kurumwa nechekuchera. Ko, handiti vakomana ava ndivo vamwechete vekuita gombedzanwa rekubata chibharo musikana webasa ainzi Nhamo Mpariwa? Handiti ndivo vabereki vekurangana, sevanhu vaive nemari nechiremera muchita, kuti vana vavo vasapikire mhosva iyi? Zvino, kana vaifunga kuti mhosva yavo yairova, vakange vave kuzvionera kuti dzimwe mhosva hadzirove asi dzinodzoka dzakura, dziine masimba anotyisa.....